باشگاه شهید حاج قاسم سلیمانی

باشگاه شهید حاج قاسم سلیمانی

پخش مستقیم کلاس رزمی و آمادگی جسمانی

در صورت نیاز به این بخش چند ساعت قبل از کلاس اطلاع دهید