بوستان فرهنگی غنچه های صدیق

بوستان فرهنگی غنچه های صدیق

برنامه هفتگی واحد فرهنگی

کلاس رنگین کمان (پیش یک)

کلاس رنگین کمان (پیش یک)

هنگام برگزاری کلاس برخط، جهت ورود به کلاس برخط، پس از ورود به این دوره،  گزینه کلاس برخط رنگین کمان را انتخاب نمایید.

کلاس زرد پیش دو

کلاس زرد پیش دو

هنگام برگزاری کلاس برخط، جهت ورود به کلاس برخط، پس از ورود به این دوره،  گزینه کلاس برخط زرد را انتخاب نمایید.

کلاس سبز پیش دو

کلاس سبز پیش دو

هنگام برگزاری کلاس برخط، جهت ورود به کلاس برخط، پس از ورود به این دوره،  گزینه کلاس برخط سبز را انتخاب نمایید.

کلاس آبی پیش دو

کلاس آبی پیش دو

هنگام برگزاری کلاس برخط، جهت ورود به کلاس برخط، پس از ورود به این دوره،  گزینه کلاس برخط آبی را انتخاب نمایید.

کلاس قرمز پیش دو

کلاس قرمز پیش دو

هنگام برگزاری کلاس برخط، جهت ورود به کلاس برخط، پس از ورود به این دوره،  گزینه کلاس برخط قرمز را انتخاب نمایید.

کلاس بنفش (ویژه آموزش غیرحضوری نوآموزان پیش 2)

کلاس بنفش (ویژه آموزش غیرحضوری نوآموزان پیش 2)

هنگام برگزاری کلاس برخط، جهت ورود به کلاس برخط، لینک زیر را انتخاب نمایید: